Dette er innlegget som jeg holdt for Arbeids og sosialkomiteen på Stortinget i forbindelse med høringen om bemanningsbransje:

Takk for denne muligheten til å komme med innspill i behandlingen av en situasjon som berører oss sterk og som vi oppfatter som svært alvorlig.

EL og IT Forbundet er et LO forbund med 38.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i ulike bransjer, men den største medlemsgruppen er elektrikere i byggebransjen.

Det er bred enighet om at faste ansettelser skal være hovedregelen i arbeidslivet. I byggebransjen er det ikke lengre slik. Omfanget av innleie fra bemanningsselskap har økt enormt og det er nødvendig med kraftfulle tiltak for å endre dette slik at faste ansettelser igjen blir hovedregelen.

Vi støtter derfor forslagene som har som formål å oppnå dette. Primært er vi nok for et mer generelt forbud mot utleie av arbeidskraft i retning av slik rettstilstanden var før endringene i 2000. Men slik situasjonen har utviklet seg i byggebransjen, særlig i Oslofjord området er det behov for tiltak som kan innføres raskt og som er målretta mot denne sitasjonen. Derfor støtter vi innføring av et midlertidig forbud i denne regionen slik Arbeidsmiljøloven åpner for. Etter vårt syn er faktagrunnlaget godt nok slik at vi ikke ser behov for ytterligere kartlegging og utredning. Derfor vil en kombinasjon av forslagene fra Arbeiderpartiet og Rødt være en god utgang av behandlingen på kort sikt.

Vi slutter oss til den situasjonsbeskrivelsen våre kollegaer har gitt her tidligere og vil supplere med noen tall:

  1. november 2017, gjorde vi et jobbsøk på Finn.no: 132 av 178 utlyste elektrikerstillinger i bygg- og anleggsbransjen i Oslo var i bemanningsselskaper!

Nav statistikken over ledige jobber for elektrikere i Oslo viser at 83 % av disse er i bemanningsselskaper.

Denne samme statistikken viser at Oslo peker seg ut negativt. 79% av alle ledige jobber i byggebransjen i Oslo er i bemanningsselskaper. Me unntak av Sør Trøndelag er tallene for resten av landet betydelig lavere, sjøl om de etter vårt syn også der er altfor høye.

Det er åpenbart at bemanningsbransjen er i ferd med å endre hele bransjer, fag og også hele arbeidslivet. Konsekvensene er færre faste ansatte, mindre trygghet og redusert opplæring. For oss er den trusselen denne utviklingen representerer for fagopplæring og rekruttering av fagarbeidere svært bekymringsfull. Vi vet vi trenger flere fagarbeidere . Skal vi sikre rekruttering av nye generasjoner fagarbeidere må det, i tillegg til tilstrekkelig med lærlingeplasser være attraktive og relativt trygge jobber å tilby. Bemanningsbransjen bidrar ikke i så måte.

Behov for varierende mengde arbeidsfolk på en byggeplass, eller et anleggssted, er ikke noe som oppstod i 2000. I perioden før år 2000 ble noen av de største industrianleggene i Norge bygget. De store plattformprosjektene i Nordsjøen, industrianleggene på Mongstad, Kårstø, Kollsnes og Tjeldbergodden samt bygginga av ny flyplass på Gardermoen, er eksempel på slike anlegg. Bemanningsbransjen hadde ingen sentral plass på disse anleggene. Vi ønsker et regelverk som sikrer at Norge også i fremtiden bygges av folk med fast jobb, samt at bedriftene driver fagopplæring innen alle fag slik at ikke noen håndverksfag kommer i fare for å dø ut.

Bemanningsbransjen er også blitt en hovedvei inn i norsk arbeidsliv for utenlandske arbeidstakere. Vi har ingen ønsker om å stenge arbeidstakere fra andre land ute fra det norske arbeidslivet, tvert imot. Men også for de bør hovedregelen om faste ansettelser gjelde. Og da mener vi faste ansettelser i produksjonsbedriftene. Dagens rekrutteringsstrategi men stort innleie fra bemanningsbransjen av hovedsakelig utenlandske arbeidstakere skaper et segregert arbeidsliv, skaper segregerte arbeidsplasser. Våre medlemmer i byggebransjen forteller om arbeidsplasser uten et felles språk, uten noe form for arbeiderfelleskap og uten noe sosialt fellesskap i fritid.

For utenlandske arbeidstakere vil faste ansettelser i produksjonsbedriftene vil være et godt integreringstiltak. Gjennom å jobbe sammen, spise sammen i matpausen, være med i samme bedriftsidrettslag lærer man språk og samfunnskoder samtidig som man er bedre beskyttet mot underbetaling og utnytting.

Det er helt nødvendig å snu den utviklingen vi ser i byggebransjen. Et midlertidig forbud vil være et klokt første skritt på den veien.

Lykke til med behandlingen.

Takk for oppmerksomheten.