10 organisasjoner har sendt en felles henvendelse til Stortingets energi- og miljøkomitee vedr utforming av NVEs varedeklarasjon for strøm, og koblingen til opprinnelsesgarantier.

Innholdet i henvendelsen er først og fremst dette: «Vi ber om at NVEs varedeklarasjon endres til å speile den fysiske leveranse av kraft. Norske virksomheter må få fordelen av landets rike tilgang på fornybar kraft, for å sikre verdiskaping, og at vår klimavennlige omlegging og konkurransekraft også kan dokumenteres på en enkel og korrekt måte med NVEs varedeklarasjon for kraftleveranser».

Vi ber energi- og miljøkomiteen:

  • Sikre at NVE fra 2016 utelukkende bruker den nasjonale produksjonsstatistikken som grunnlag for den nasjonale varedeklarasjonen, noe også regjeringen i meldingen peker på som en mulighet.
  • Be regjeringen aktivt arbeide for å få fjernet hele ordningen med opprinnelsesgarantier i revisjonen av EUs Fornybardirektiv.

Organisasjonene som har underskrevet er: Norsk Industri, NELFO, Elektroforeningen, Boligprodusentene, Bellona, Zero, NITO, Fellesforbundet, Industri Energi og EL og IT Forbundet.

Bruken av fornybar energi må økes

For EL og IT Forbundet er de overordna målene at bruken av ren, fornybar energi må økes og erstatte fossil energi samtidig som norsk industri og næringsliv får benytte fordelene av rikelig tilgang på fornybar energi. Det er i lys av disse målene vi har vurdert denne saken.

I dagens system fremstår energien norske forbrukere kjøper som «skitten» dersom det ikke er kjøpt opprinnelsesgarantier. Uten slike garantier er det restene av en europeisk energimix som legges til grunn, og det fremstår som at energien man kjøper består av 54 % fossil varmekraft, 37 % kjernekraft og 9 % fornybar. Den faktiske leverte kraften er i all hovedsak fornybar. ( Kilde NVE)

Figuren under viser utviklingen av varedeklarasjonen for norske sluttbrukere som ikke kjøper opprinnelsesgarantier slik den fremkommer på strømregningen.

Kraft 2

Med utgangspunkt i dette systemet er vår nasjonale fordel med å ha 98 % av kraftproduksjonen fornybar blitt borte for norske forbrukere.

Grønn verdiskaping

I forsøket på bl.a. å tiltrekke oss større datasentre til Norge er ren, fornybar energi et vesentlig konkurransefortrinn. Slik dagens varedeklarasjon er utformet reduseres norsk konkurransekraft betydelig. Datasentrene må i så fall kjøpe opprinnelsesgarantier, men det kan de i prinsippet gjøre hvor som helst i Europa. Uten slike garantier «får» de strøm som europeisk energimix. I fjor tapte Norge kampen mot Danmark om plasseringen av Apples nye datasenter i Skandinavia. En av Apples viktigste prioriteringer i sin CSR-strategi er å bruke fornybar energi. Tilgangen på fornybar energi er derfor viktig beslutningsunderlag ved lokaliseringen av Apples virksomhet, f.eks. i form av datasenter. Ved kjøp av opprinnelsesgarantier fra Norge argumenteres det for at Apple kan drifte datasenter Danmark basert på norsk vannkraft. Opprinnelsesgarantier bidro derfor direkte til at Norge gikk glipp av denne industrimulighet.

Tilsvarende mister vi konkurransekraft for grønn verdiskaping i annen industri, byggsektoren etc.

Knyttet til byggesektoren har vi i de senere årene sett flere oppslag i media der bruk av elektrisitet fremstilles som skadelig for klimaet. Det er dagens varedeklarasjon som er kilde til disse oppslagene. Vi arbeider, bl.a. opp mot byggeforskrifter, for å unngå at elektrisitet diskrimineres som oppvarmingsløsning i bygg. Dagens varedeklarasjon gjør arbeidet vanskeligere. En endret varedeklarasjon, slik oppropet tar til orde for, vil sikre at vår fornybare kraft kan komme til sin rett som løsning på klimautfordringene, også i byggsektoren.

Det er vår vurdering at både energibransjen, installasjonsbransjen og IKT-bransjen, og alle våre bransjers sluttkunder, er bedre tjent med å utnytte de konkurransefordelene som ligger i en rikelig tilgang til fornybar kraft slik at både norske industriprodukter, varer og ikke minst tjenester kan markedsføres som «grønne». Dette vil bidra til å øke etterspørselen etter fornybar kraft og på sikt gi både økte priser og økt produksjon.