Ved inngangen til årets lønnsoppgjør er det, i tillegg til pensjonsspørsmålet en sak som har vært i sentrum; den økonomiske situasjonen med lav oljepris og økende arbeidsløshet.

Det er riktig at det er en alvorlig situasjon og at ansatte i oljebransjen med tilhørende leverandørindustri er hardt rammet. Arbeidsløsheten stiger fra dag til dag og regjeringen vegrer seg for å sette inn kraftfulle tiltak som kan avhjelpe denne situasjonen.

Det er en selvfølge at den økonomiske virkeligheten preger både forventninger og krav ved oppstarten av et lønnsoppgjør. For fagbevegelsen vil alltid hensynet til sysselsetting veie tungt når de tariffpolitiske valga skal gjøres.

Men i norsk økonomi er det mer enn en virkelighet. 

Den lave oljeprisen har bidratt til en kraftig svekka krone. Det gir på den ene siden økte priser på importvarer. Med andre ord så får vi som privatpersoner og norske bedrifter mindre igjen når vi handler i utlandet eller handler importerte varer. På den andre siden får utledningene mer igjen for det de handler for i Norge eller når de handler varer importert fra Norge. Det gir en betydelig forbedret konkurranseevne for store deler av næringslivet, fra metalleksporterende industri, sjømatnæringen til hotell og øvrig turistnæring.

Det er naturlig at det holdes igjen på lønnstilleggene når næringer går dårlig og sliter med lønnsomheten. Men like naturlig er det at arbeidstakerne krever sin rettmessige del når næringer går godt.

Ved åretes oppgjør er begge disse tilstandene tilstede i ulike næringer. Dermed blir alt skrik og skrål om null og enda mer null helt urealistisk. Kombinasjonene av null lønnstillegg og økte priser gir reallønnsnedgang. Svekka kjøpekraft for store deler av befolkningen kan fort forsterke en krise og flytte den over til sektorer som i utgangspunktet ikke var berørt.

Fagbevegelsen har alltid tatt samfunnsansvar og kommer helt sikkert til å gjøre det også ved årets lønnsoppgjør. Det innebærer også en innsats for å opprettholde kjøpekraft, slik at hjulene holdes i gang på den fleste samfunnsområder.