Streikende kolleger og kamerater.

En stor takk til fagforeningene som har tatt initiativet til denne politiske streika. En stor takk også til alle som har bidratt til mobiliseringen til denne aksjonen, både fra Majorstua og andre deler av landet. Dette er en nødvendig og riktig markering til rett tid.

Det hevdes fra bemanningsbransjen og deres interesseorganisasjon at denne bransjen dekker et stort og helt nødvendig behov i det norske arbeidslivet.

Det er feil.

Det er et behov som er skapt ved en lovendring som gjorde det mulig for ordinære bedrifter å endre sin arbeidskraftstrategi. Fra å basere driften på egne ordinære ansatte, kunne man fra tusenårsskiftet basere seg på innleid arbeidskraft.

Frem til 2000 var formidling av arbeidskraft et offentlig monopol forvalta av Arbeidsformidlingen. Utleie av arbeidskraft var forbudt. Det var gitt unntak for noen definerte bransjer og det var gitt en mulighet til å søke om dispensasjon fra forbudet. Frislippet som Stortinget vedtok i 2000 var i realiteten en privatisering av arbeidskraftformidling. En privatisering i en lang rekke av privatiseringer som hadde, og som fortsatt har, som formål å la private få mulighet til å tjene gode penger på forhold som tidligere har vært en del av de offentlige velferdsoppgavene.

Fra 2000 og fram til i dag har bemanningsbransjen hatt en enorm vekst, og den nærmest eksploderte da EU-utvidelsen østover i 2004 ble et faktum. De er i dag inne i alle bransjer. I noen bransjer er de den dominerende aktøren ved at flere er ansatt i bemanningsvirksomheter enn i de ordinære bedriftene. Kartleggingen som en del fagforeninger foretok i byggebransjen i Oslo og Akershus i vår, viste et omfang som de færreste hadde tippet på forhånd. I mitt eget fag, elektro, var over 40 % av arbeiderne på de kartlagte byggeplassene innleid fra bemanningsbyrå.

Denne utviklingen endrer bransjer dramatisk dersom den ikke stoppes.

Behov for varierende mengde arbeidsfolk på en byggeplass eller et anleggssted, er ikke noe som oppstod i 2000. I perioden før år 2000 ble noen av de største industrianleggene i Norge bygget. De store plattformprosjektene i Nordsjøen, industrianleggene på Mongstad, Kårstø, Kollsnes og Tjeldbergodden samt bygginga av ny flyplass på Gardermoen, er eksempel på slike anlegg.

Bemanningsbransjen hadde ingen sentral plass på disse anleggene. Vi bygget landet da også og det skal vi fortsette med i framtiden uten at bemanningsbransjen skal spille en sentral rolle slik som vi ser i dag!

Bemanningsbransjen har fortrengt de fornuftige samarbeidsformene som var en forutsetning for gjennomføring av disse anlegga. Bedrifter som inngikk samarbeidsavtaler, innleie mellom produksjonsbedrifter og så videre. Slike samarbeidsformer er nå nesten helt fraværende. I stedet ser vi virksomheter som får tildelt store kontrakter nesten helt uten å ha egne ansatte. Et ferskt søk på Finn viser at tre av fire ledige stillinger som elektriker er i bemanningsbyråer.

Bemanningsbransjen endrer ansettelses- og organisasjonsforhold i flere bransjer. Endringer som truer kompetanse, produktivitet, Helse, Miljø og Sikkerhet, medbestemmelse og lønnsdannelse i disse bransjene. Bemanningsselskaper er blitt måten utenlandske arbeidstakere knyttes til norsk arbeidsliv. En tilknytning som på kort sikt kan fremstå som besnærende og enkel for norske bedrifter, men som på litt lengre sikt undergraver opplæring, lærlingeordninger, konkurranseevne og kvalitet.

Vi skal være glad for at arbeidere fra andre land kommer til Norge for å jobbe, men tilknytningen til arbeidsmarkedet gjennom bemanningsvirksomheter står i veien for integrering, inkludering i arbeiderfellesskapene og språkopplæring.

Vår utfordring til norske arbeidsgivere er enkel; ansett de folka dere trenger for å få utført jobbene uansett om de er fra Norge, Sverige, Polen eller Latvia.

At også ansatte i flere bemanningsselskap er her i dag og deltar i streiken, viser med all tydelighet at norske og utenlandske arbeidere har felles interesse i denne saken, at vi står sammen i kampen for et arbeidsliv basert på faste ansettelser i produksjonsbedriftene. Derfor er det ekstra hyggelig å hilse spesielt dere, arbeidere ansatt i bemanningsvirksomhet, her i dag og takke for tilslutningen til markeringen.

Streika som gjennomføres i Oslofjordområdet i dag er viktig. Den er en klar melding til myndighetene;

Utviklingen må snus!

Skal alt snakk om verdien og betydningen av den norske modellen ha noen mening og troverdighet, må kraftfulle tiltak iverksettes for å sikre et organisert og seriøst arbeidsliv. Et forbud mot bemanningsselskap, i tråd med kravet fra de streikende, er et godt sted å starte.

Vi som er samla her i dag; dere som har tatt initiativet til denne streiken, dere som streiker og alle vi som støtter streiken, har et felles ansvar.

Et ansvar for at dette ikke bare blir en isolert markering, men at dette markerer starten på en bevegelse. En bevegelse for et forbud mot bemanningsforetak, en bevegelse for et seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, gode lærlingeordninger og høy kompetanse.

Om det tar en måned, ett år eller en Stortingsperiode, så gir vi oss ikke.

Til lykke med kampen!