Det er ingen hemmelighet at EL og IT Forbundet ønsket en annen inngang til årets lønnsoppgjør enn det som ligger i innstillingen.

Med bakgrunn i vår prioritering av pensjonsspørsmålet ønsket vi et samordnet oppgjør.

Fordi fremtidens tjenestepensjonsordning i så stor grad angår alle medlemmer ønsker vi å være med på utformingene av krav, vi ønsker at våre medlemmer skal få mulighet til å si sin mening om et resultat gjennom uravstemning og vi mener i all beskjedenhet at vi har noe å bidra med om det skulle bli nødvendig å ta streikevåpenet i bruk for å nå målene.

Nå går det ikke slik og det tar vi til etterretning.

For vi er også av den oppfatning at forbundsvise forhandlinger er hovedregelen i vårt forhandlingssystem. Når vi er enig om å slå kreftene samme for et felles mål, samordner vi oppgjørene.

I år har vi ikke maktet å bli enig om en slik samordning, og dermed blir det forbundsvise forhandlinger. Slik er spillereglene.

Det er ikke bare i spørsmålet om oppgjørsform det har vært uenighet ved inngangen til årets oppgjør. Å finne et felles standpunkt for en videre vei i tjenestepensjonsspørsmålet har vist seg vanskelig.

Plattformen for en fremtidig tjenestepensjon som fremkommer i utredningen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er omstridt og har fått liten tilslutning fra resten av LOfellesskapet.

Derfor ligger det heller ingen henvisninger til en slik vei i sekretariatets innstilling.

Fra EL og IT Forbundets side er vi fullstendig innforstått med at i et forbundsvist oppgjør forhandler forbundene på grunnlag av egne prioriteringer innenfor gitte rammer. Dette må jo også gjelde for Fellesforbundet. Men gjennom den såkalte frontfagsmodellen har de også et ansvar utover egne prioriteringer.

Jeg har stor tillit til at Fellesforbundet forstår denne rollen godt og jeg er glad for at Jørn i sitt innlegg presiserer dette på en klar og tydelig måte. Jeg synes allikevel det er nødvendig og riktig å si følgende fra denne talerstolen:

Dersom det i frontfaget fremforhandles en pensjonsløsning i tråd med utredningen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri er det ikke på vegne av fellesskapet. Det er ikke i mitt navn, ikke i EL og IT Forbundets navn og ikke i dette representantskapets navn.

Velger de å presse på plass lov eller regelendringer som tvinger fremtidige tjenestepensjonsordninger inn i et individuelt spor, ja så tvinger det også frem en ny og mer omfattende debatt om frontfagets rolle og legitimitet.

Når det er sagt vil jeg understreke at det også er mye vi er enig om ved inngangen til årets oppgjør. Pensjonsopptjening fra første krone og første dag og tariffesting av pensjon er områder det er bred tilslutning til.

På disse områdene vil jeg ønske Fellesforbundet all mulig hell og lykke.