Statistisk sentralbyrå har i rapporten ”Prosjektet om fremtidige kompetansebehov” beregnet tilbud og etterspørsel etter ulike typer kompetanse frem til 2013. Beregningen slår fast at i nesten alle typer yrkesfaglig kompetanse vil det være langt større etterspørsel enn tilbud. Altså, det vil være en permanent tilstand av mangel på fagfolk. Dette gjelder i særdeleshet de yrkesgrupper EL & IT Forbundet organiserer. Selv om vi nå opplever en viss økning i arbeidsløsheten, er det store bildet på noe lengre sikt at det vil mangle fagarbeidere.

Mangel på arbeidskraft er både en trussel og en mulighet for fagbevegelsen. Forhandlingsposisjon styrkes samtidig som presset på fagets innhold og omfang øker.

I EU pågår et arbeide for å gjennom alle regulerte yrker med sikte på å redusere antallet. Et regulert yrke er et yrke med offentlige krav til kompetanse og offentlig godkjenning av denne kompetanse. Elektrofagene med unntak av telekommuniksjonsmontør er slike regulerte yrker.

 

EL & IT Forbundet vil aldri akseptere en avregulering av elektrofagene. Tvert imot, vi vil arbeidet for at også telekommunikasjonsfaget skal omfattes av reguleringen. Et offentlig krav til kompetanse og et offentlig godkjent fagbrev som dokumentasjon på denne kompetansen bidrar til å sikre et høyt og bredt nivå på den enkelte fagarbeiders kompetanse.

 

Også nivåene på fagbrevene kommer under press. Forslag om å dele opp fagene slik at ufaglærte kan utføre en større del av det arbeidet som det i dag kreves fagbrev for å utføre dukker opp på forskjellige steder.

 

EL & IT Forbundet vil kjempe mot ethvert forslag om å smalne inn fagbrevene gjennom å avgrense hvilke deler av arbeidet som krever fagbrev. Ansvaret for og oversikten over helheten i et stykke arbeid kjennetegner en håndverker. Det er nettopp den brede kompetansen som gjør norske fagarbeidere svært fleksible og dermed lettere kan skifte fra en bransje til en annen når konjunkturene skifter.

 

I møte med lavtlønnskonkurranse fra utenlandske bedrifter er norske bedrifter og norske fagarbeidere konkurransedyktige. Ikke på lønn, men på kompetanse, kvalitet og produktivitet. Satser vi bredt på å videreutvikle denne kompetansen vil vi også øke produktiviteten. Bare slik kan bransjene fremstå som attraktive og tiltrekke seg ungdommer som vil satse på yrkesfag.