Årets forhandlinger om endringer i Landsoverenskomsten for elektrofag endte med enighet om et anbefalt forslag som nå er på vei ut til avstemming blant medlemmene.

Det er andre oppgjøret på rad at partene har forhandlet seg frem til en enighet uten bistand fra Riksmekler. Det er vi godt fornøyd med.

Resultatet inneholder mange enkeltendringer. Noen gamle og kjente kamper er vunnet som 100 % overtidsbetaling for alt arbeid på lørdager når denne er fridag. At all lovpålagt opplæring skal foregå innenfor ordinær arbeidstid er en ny bestemmelse som løser en gammel kampsak.

Fastlønna i § 3A øker med kr 5,32. Av denne økningen er kr 1,78 penger som er flyttet fra fagarbeidertillegget. Fordi en så liten del av overenskomsten er allmenngjort har det vært viktig å flytte mest mulig verdi inn i de bestemmelsen som er omfattet av allmenngjøring. Derfor reduseres fagarbeidertillegget og fastlønnsatsen økes tilsvarende.

Timelønna for arbeidstakere uten fagbrev økes med kr 6,00. Dette er en lønnssats som i økende grad blir brukt til å avlønne utenlandske arbeidstakere på områder der det ikke er krav til fagbrev. Derfor har vi ved årets oppgjør valgt å øke den mer enn fagarbeiderlønna.

For reisemontørene er det gjort mindre endringer i overenskomsten. Et av våre gamle og velprøvde krav, endring av hjemreisefrekvens kom vi ikke i mål med i år heller. Motparten har derimot gått med på et partssammensatt utvalgsarbeid som skal vurdere konsekvensene av dette kravet. I tillegg etableres et eget utvalg som skal se på hva som må til for å få et fungerende produktivitetslønnssystem innen både skipsinstallasjon og onshorevirksomhet.

I forkant av årets forhandlinger dukket det opp en ny problemstilling som skulle vise seg å bli en vanskelig nøtt i forhandlingene, nemlig spørsmålet om hva som skjer når lokale lønnsavtaler sies opp.

Fem bedrifter hadde sagt opp de lokale avtalene innenfor fristen. Det var ikke oppnådd enighet om nye avtaler. Bedriftene og vår motparts oppfatning var at så snart de sentrale forhandlingene var avsluttet ville de lokale avtalene være borte. Bedriften kunne da ensidig bestemme innholdet i nye avtaler, eller avlønne arbeidstakerne kun med fastlønn ihht § 3A. For EL og IT Forbundet ville dette vært en helt uakseptabel situasjon og derfor brakte vi de lokale avtalene inn i årets forhandlinger sentralt. Etter at dette spørsmålet hadde dominert forhandlingene fullstendig i tre dager ble vi enig om følgende setning: «Når en 3E avtale etter oppsigelse bortfaller ved overenskomstens utløp er partene enig om at alle særavtalens lønnsbetingelser videreføres administrativt inntil ny særavtale er inngått.» Altså, ingen kan settes ned i lønn som følge av en slik oppsigelse. Vilkårene gjelder videre inntil det er enighet om nye vilkår.

Forhandlingsresultatet er nå på vei ut på uravstemning. Det vil i år bli benyttet tradisjonell avstemningsmåte samtidig som det gis mulighet til å stemme elektronisk. Jeg vil oppfordre medlemmene som omfattes av Landsoverenskomsten til å si ja til resultatet og samtidig benytte seg av muligheten til å stemme elektronisk.