Arbeidsløsheten stiger. Fagarbeidere, ingeniører og andre yrkesgrupper med høy kompetanse sendes over i NAV-køen – blant annet på grunn av lavere aktivitet i oljebransjen og internasjonal konjunkturnedgang.

Samtidig er det en rekke viktige samfunnsoppgaver som står i kø for å bli løst. Det trengs en aktiv motkonjunkturpolitikk, ikke en klokketro på at markedet skal ordne opp i problemene.

EL & IT Forbundet krever en mer aktiv innsats for å hindre at arbeidsløsheten biter seg fast og for å få fart i en grønn omstilling.

Her er noen tiltak som bidrar til sysselsetting og grønn omstilling:

Forny og elektrifiser ferjeflåten

Ferjeflåten i Norge har høy gjennomsnittsalder og står foran behov for fornying. Denne situasjonen må utnyttes til å hente ut de store klimagevinstene som ligger i å gå over fra dieseldrift til strøm der det ligger til rette for det. I følge en studie fra DNV GL (Det norske Veritas) vil en overgang til elektriske ferjer på 52 strekninger som ligger godt til rette, årlig redusere utslipp tilsvarende fra 80 000 biler. Skal vi få til dette, må det stilles krav om el-drift på ferjer i anbudsprosessene. En storstilt utskifting av ferjer vil gi sysselsetting i deler av næringslivet som er hardt rammet av nedgangen, samtidig som det gir stor klimagevinst.

Bygg ut landstrøm i norske havner

Utslipp fra skip som ligger ved kai er et betydelig miljøproblem i mange byer. Et EU-direktiv fastslår at alle større byer skal ha etablert tilkobling til landstrøm innen 2025. Det trengs en plan for utbygging av slike tilkoblingsmuligheter i norske havner. Gjennom å stille krav om landstrøm, og legge til rette for det, kan utslipp reduseres betydelig og luftkvalitet forbedres. En slik utbygging vil gi betydelig sysselsetting i flere bransjer.

Legg til rette for bygging av grønne datasenter i Norge

Gjennom reduksjon i el-avgiften er det viktigste hinderet for bygging av grønne datasenter i Norge ryddet av veien. Det må nå legges til rette for en videre utbygging av slike sentre gjennom gode rammevilkår. Norge med sine store mengder ren fornybar energi, har alle forutsetninger for å få til dette om det satses målrettet.

El-installasjon - illustrasjonsbilde. Foto: Leif Martin Kirknes, Nettverk

Foto: Leif Martin Kirknes, Nettverk

Etabler støtteordninger som bidrar til investeringer i bedre inneklima i skoler og barnehager

En betydelig del av norske skoler og barnehager har et inneklima som skaper helseplager og dårlige læringsmiljø. Dette er dokumentert i flere rapporter, blant annet av Norsk Astma- og Allergiforbund og Utdanningsforbundet. Investeringer i nye ventilasjonsanlegg er et viktig tiltak for å bedre denne situasjonen. Det må etableres gode støtteordninger for å stimulere til slike investeringer. Det er bra for læring, for folkehelse og for sysselsetting.

Oppgrader norske tunneler

Det pågår en omfattende oppgradering av norske veitunneler for å møte kravene i EUs tunneldirektiv og for å bedre sikkerheten. Dette arbeidet må forseres. Flere store tunnelbranner i senere tid har vist hvor farlige forhold som kan oppstå i en tunnel. Det er viktig at norske tunneler så raskt som mulig bringes opp på et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Bruk oppgraderingen av strømnettet til å bygge opp norsk kompetanse

Det foregår en storstilt oppgradering av det norske strømnettet, både sentral og regionalnettet. Årlige investeringer på over ti milliarder kroner de neste 10-15 åra skal gi et moderne og robust nett. Norske virksomheter er nesten fraværende i kampen om disse store kontraktene. Det må legges til rette for samarbeidsformer, kontraktsutforming og lignende som sikrer at disse investeringene bidrar til å bygge opp norsk kompetanse på dette viktige infrastrukturområdet.

Et regelverk som gjør det enklere å kombinere arbeidsløshet med kompetanseoppbygging

Arbeidsløshet er sløsing med samfunnets viktigste ressurs; menneskene. Da blir det viktig å utnytte perioder med ledighet til å øke arbeidskraftens kompetanse, slik at ledige kan komme fort tilbake i jobb og at man har den kompetansen som ledige jobber krever.  Regelverket for dagpenger må legge til rette for bedre å kunne kombinere arbeidsløshet med kompetansehevende tiltak.